Condicions generals d'ús i funcionament de la targeta Xàtiva

PRIMER: DEFINICIÓ

1.1 Targeta Xàtiva: És un sistema personal i intransferible que ofereix als seus titulars la possibilitat d’obtenir i acumular euros virtuals per cada compra en els comerços adherits a l'Ajuntament de Xàtiva i participants al projecte.

1.2 Euros virtuals: És el concepte o valor equivalent en euros que assignen individualment els comerciants adherits a l'Ajuntament de Xàtiva per recompensar la fidelitat dels seus clients quan compren al seu establiment.

1.3 Titulars: Les persones físiques majors de 16 anys que no tinguin limitada la seva capacitat d'obrar i menors prèvia autorització dels seus pares o tutors, una vegada:

A) S’hagin registrat mitjançant el formulari de paper o a través dels formularis on-line vinculats a l'Ajuntament de Xàtiva o a targetaxativa.com.

B) Hagin llegit i acceptat aquestes condicions generals d'ús i funcionament.

C) Hagin omplert i signat el formulari de la targeta Xàtiva.

Els comerciants i l'Ajuntament de Xàtiva es reserven el dret a demanar l'acreditació dels representants del menor. Els representants dels menors són els únics responsables del correcte ús de la targeta Xàtiva, juntament amb el menor, i han de gestionar l'ús de la mateixa, tot eximint als comerciants i a l'Ajuntament de Xàtiva de qualsevol responsabilitat derivada de la possible mala gestió que en poguessin fer els menors.

SEGONA: ÀMBIT i DURADA D'ÚS

La targeta Xàtiva es podrà obtenir en tots els establiments adherits al projecte o en tots els espais temporals o permanents que l'Ajuntament de Xàtiva posi a disposició.

La targeta es mantindrà en vigor de manera indefinida fins que el seu titular decideixi donar-se’n de baixa, mitjançant la sol·licitud per escrit a l'Ajuntament de Xàtiva, amb còpia del DNI o document identificatiu oficial vàlid. En el cas que l'Ajuntament de Xàtiva decideixi la finalització general del sistema de fidelització o un comerç adherit tanqués de forma permanent el seu establiment o es donés de baixa del sistema, l'Ajuntament de Xàtiva no es farà responsable dels euros virtuals obtinguts i no utilitzats pels titulars de la targeta Xàtiva. l'Ajuntament de Xàtiva i/o els comerços adherits hauran de comunicar aquests canvis als seus clients titulars amb un temps d’antelació que haurà de ser com a mínim de tres (3) mesos, durant els quals podran bescanviar els euros virtuals obtinguts fins a la data de comunicació. Una vegada transcorregut aquest període, l'Ajuntament de Xàtiva cancel·larà qualsevol euro virtual no consumit, sense que se la pugui fer responsable de cap tipus de queixa o reclamació.

TERCERA: OPERATIVA

3.1. Sol·licitud targeta Xàtiva: Emplenar degudament el formulari de sol·licitud, signar-lo i enviar o entregar-lo al personal autoritzat de l’establiment adherit, o bé a l'Ajuntament de Xàtiva.

Els formularis estaran a disposició dels clients que ho desitgin als establiments adherits, a la seu de l'Ajuntament de Xàtiva (Albereda Jaume I, 35, Xàtiva) o a altres espais que es puguin designar com a punts d’informació, així com en qualsevol format n-line vinculat a Xàtiva a través de targetaxativa.com.

Un cop validat el formulari, s’informarà sobre els tràmits per l’entrega de la targeta, que es podrà fer al mateix moment o dins un termini màxim de 10 dies a l’establiment adherit on es va dipositar la sol·licitud o a la seu de l'Ajuntament de Xàtiva, Albereda Jaume I, 35, Xàtiva.

Totes les dades proporcionades pel client seran tractades amb la màxima cura segons la política de privadesa indicada en l’apartat cinquè. En cas de produir-se una modificació de les dades del titular, aquest haurà de comunicar-ho a l'Ajuntament de Xàtiva, com a entitat gestora de la base de dades i el sistema de fidelització, mitjançant un correu electrònic a info@targetaxativa.com, per correu convencional a l'Ajuntament de Xàtiva, o a través de qualsevol dels establiments adherits. En tot moment l'Ajuntament de Xàtiva i els comerciants adherits donen per verídiques i exactes les dades proporcionades pels clients; la no correcció d’aquestes els eximeix de qualsevol responsabilitat.

Ús: La utilització per primera vegada de la targeta Xàtiva en qualsevol comerç adherit implica l'acceptació complerta i sense objecció d'aquestes condicions generals d’ús i funcionament.

La targeta Xàtiva és d’ús personal i intransferible pel seu titular, per la qual cosa identifica al client amb el seu nom i cognoms i les dades contingudes en el xip electrònic com a sistema segur d'emmagatzematge d'informació interactiu sobre identitat i els euros virtuals acumulats. El titular i en el seu cas també els representants dels menors, són els únics responsables del correcte ús de la targeta Xàtiva.

En cas de pèrdua, sostracció o deteriorament de la targeta Xàtiva, el client ha de comunicar-ho per escrit a l'Ajuntament de Xàtiva o a qualsevol dels establiments adherits, adjuntant còpia DNI, NIE o núm. de Passaport utilitzat en l’alta de la targeta. Així mateix, l'Ajuntament de Xàtiva i els comerciants adherits no es responsabilitzen de l'ús indegut o fraudulent que es faci de la targeta abans de rebre la notificació per part del seu titular. El titular conservarà els euros virtuals acumulats fins a la data de comunicació.

En el suposat ús fraudulent de la targeta Xàtiva i/o contrari a les presents condicions generals, l'Ajuntament de Xàtiva es reserva el dret de l’anul·lació de la mateixa i pèrdua automàtica dels euros virtuals acumulats cancel·lant o limitant l’ús de la mateixa al titular.

En qualsevol moment durant la vigència i ús de la targeta Xàtiva els comerciants adherits i l'Ajuntament de Xàtiva podran sol·licitar la presentació del DNI o document identificatiu oficial vàlid a l’usuari de la mateixa com a mesura de control i/o validació de la seva titularitat.

3.3. Obtenció d’euros virtuals: El titular de la targeta Xàtiva obtindrà euros virtuals cada vegada que faciliti la targeta en la compra de productes i/o serveis en els comerços adherits al projecte.

Els euros virtuals que s’acumulin per cada compra seran determinats per cada un dels comerços adherits, els quals ho comunicaran als titulars en el moment de la compra o per qualsevol altre mitjà de comunicació que es determini per ells o per l'Ajuntament de Xàtiva, sense que el titular pugui formular cap objecció o reclamació al respecte.

l'Ajuntament de Xàtiva també podrà realitzar directament promocions especials als titulars de la targeta Xàtiva per fomentar la seva utilització. Aquestes seran comunicades amb antelació prèvia a través de qualsevol dels mitjans que es considerin adients.

Els titulars de la targeta Xàtiva podran obtenir informació general dels seus euros virtuals acumulats en cada comerç a través de la web targetaxativa.com, inserint el DNI, NIE o núm. de Passaport utilitzats en l’alta de la targeta i una contrasenya que serà facilitada per l'Ajuntament de Xàtiva; o bé sol·licitant-ho directament als comerços corresponents.

En el cas que el titular detecti anomalies en l’acumulació dels seus euros virtuals haurà de comunicar-ho al comerç on es va realitzar la compra que va donar lloc a aquesta anomalia, mitjançant la presentació del rebut de compra corresponent.

l'Ajuntament de Xàtiva no es fa responsable de l’assignació dels euros virtuals que decideixi cada comerç.

3.4. Canvi d’euros virtuals: Els euros virtuals acumulats en cada un dels comerços adherits podran ser bescanviats per futures compres als mateixos establiments on s’han obtingut i assignat. Aquests valors d’Euros virtuals podran ser utilitzats pel pagament íntegre d’una compra o bé pel pagament d’una part d’aquesta, abonant la diferència en diners en efectiu o mitjançant qualsevol altre tipus de pagament acceptat pel comerç.

Els euros virtuals en cap cas es podran bescanviar per diners en efectiu.

Els productes adquirits amb la targeta Xàtiva estan subjectes a la mateixa política de canvis i devolucions que qualsevol altre producte venut en condicions habituals del comerç adherit.

Targetes regal: La Targeta Regal Xàtiva ofereix als seus portadors la possibilitat de bescanviar els Euros virtuals carregats en el saldo de la targeta per productes o serveis en els comerços adherits al projecte. El saldo de la Targeta Regal Xàtiva serà determinat pel client que la sol·liciti, que abonarà l’import equivalent en efectiu o en qualsevol forma de pagament admesa en el comerç adherit o per l'Ajuntament de Xàtiva.

El saldo de la Targeta Regal Xàtiva podrà consumir-se, en la seva totalitat o parcialment, per compres als comerços adherits; però en cap cas podrà ser bescanviat per diners en efectiu.

Qualsevol client podrà obtenir la Targeta Regal Xàtiva als establiments adherits al sistema de fidelització o a través de l'Ajuntament de Xàtiva. En el cas d’obtenir la Targeta Regal Xàtiva en un establiment adherit, aquesta només serà vàlida en el mateix establiment. En el cas de ser obtinguda a través de l'Ajuntament de Xàtiva o en qualsevol de les seves promocions, aquesta serà vàlida en tots els establiments adherits al sistema, que es podran consultar a targetaxativa.com.

Els productes comprats amb la Targeta Regal Xàtiva estan subjectes a la mateixa política de canvis i devolucions que qualsevol producte venut en condicions habituals del comerç adherit.

La validesa de la Targeta Regal Xàtiva serà de tres (3) mesos a partir de la seva activació en qualsevol dels establiments adherits.

Per obtenir la Targeta Regal Xàtiva no és necessari facilitar dades de caràcter personal de cap tipus. La Targeta Regal Xàtiva és un document al portador, sense personalitzar ni identificar el titular, i la responsabilitat del seu ús és exclusivament de la persona que l’utilitzi. En cas de robatori, pèrdua o deteriorament de la Targeta Regal Xàtiva, aquesta no serà substituïda ni el seu saldo reemborsat per l'Ajuntament de Xàtiva ni per cap dels comerços adherits.

QUARTA: PROMOCIONS

A través de la targeta Xàtiva, els seus titulars es podran beneficiar de les promocions que es vagin creant i que li seran comunicades pels canals que l'Ajuntament de Xàtiva i els comerços adherits creguin més convenients prèviament autoritzats pels propis titulars. Tota la informació sobre les promocions de la targeta Xàtiva es podran consultar a targetaxativa.com.

CINQUENA: PROTECCIÓ DE DADES

Amb la informació que li proporcionarem a continuació, de conformitat amb el Reglament EU 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), l'Ajuntament de Xàtiva vol que vostè conegui quina és la política de privacitat aplicada pel que fa a les seves dades personals.

On van les teves dades?

Les dades personals que ens faciliti a l’alta de la targeta Xàtiva suposen un consentiment exprés per ser tractades i incorporades a un fitxer responsabilitat de l'Ajuntament de Xàtiva, CIF: P4614700E i domicili a Albereda Jaume I 35, 46800 Xàtiva email: info@targetaxativa.com, com a entitat gestora de la base de dades i el sistema de fidelització. Les dades seran també incorporades als fitxers dels comerços adherits al sistema de fidelització, exclusivament on faci ús de la targeta com a client, com a objectiu i essència de la targeta Xàtiva.

Per què es tracten les teves dades?

Les dades personals que ens faciliti suposen un consentiment exprés per a les gestions administratives i comercials pròpies de l'ús dels serveis, productes i promocions del sistema de fidelització propis o de comerciants adherits a la targeta Xàtiva, llevat que ens manifesti el contrari.

La finalitat de la targeta Xàtiva es la d’obtenir euros virtuals en les compres de productes i serveis, el seu canvi per descomptes, així com, la comunicació directa als titulars de la targeta Xàtiva d’ofertes, promocions i informació relacionada amb l'Ajuntament de Xàtiva i els comerços i serveis adherits.

El tractament inclou l'anàlisi, l’estadística i la formació de perfils del clients fidelitzats. Tanmateix es podrà fer ús i publicació de la imatge individual o en grup, que pugui ser captada, en qualsevol suport, en relació a les activitats en les que participi el titular de la targeta.

Quines dades precisem?

Les caselles marcades amb el símbol [*] són de caràcter obligatori, i omplir-los suposa l'acceptació plena i incondicional d'aquesta política de privacitat.

Les dades que es poden tractar dels usuaris donats d’alta a la targeta Xàtiva són:

L'usuari que faciliti dades de caràcter personal es responsabilitza de la veracitat de les dades facilitades.

Respecte a aquella informació que sigui remesa per menors d'edat, serà requisit imprescindible que el remitent hagi obtingut prèviament el consentiment patern, del tutor o del legal representant perquè les dades de caràcter personal puguin ser objecte de tractament. Les dades personals del representant legal, seran tractades de la mateixa manera i amb la mateixa finalitat que les dels Usuaris, i se li aplicarà la mateixa política de privacitat.

Temps de conservació de les dades

Les dades seran conservades i tractades fins que vostè ens sol·liciti la seva cancel·lació o sol·liciti la baixa de la targeta Xàtiva, i com a mínim, pel temps que vingui imposat per imperatius legals vigents a l'Ajuntament de Xàtiva o als comerciant adherits cessionaris legals de les dades.

Cessió i accés de dades per tercers

Les dades del titular de la targeta Xàtiva seran comunicades als comerços adherits on es faci ús de la mateixa targeta Xàtiva clients de l'Ajuntament de Xàtiva per l’usuari titular, com a legítims co-responsables del fitxer.

En el cas d’alta del sistema de fidelització, per al compliment i assoliment dels serveis, s’ha de tenir present que l’objectiu de la targeta Xàtiva és que pugui ser utilitzada en tots els comerços adherits al sistema de fidelització i per això el titular de la targeta autoritza necessària i expressament a l'Ajuntament de Xàtiva a que les dades contingudes en la sol·licitud i totes aquelles que s’obtinguin en el desenvolupament normal d’aquest sistema, siguin cedides tan sols als comerços adherits on es faci ús de la targeta Xàtiva, amb la mateixa finalitat d’obtenir euros virtuals en les compres de productes i serveis, el seu canvi per descomptes, així com, la comunicació directa als titulars de la targeta Xàtiva d’ofertes, promocions i informació relacionada amb els comerços i serveis adherits.

l'Ajuntament de Xàtiva no es fa responsable de l'ús que aquests comerços adherits facin.

Quina és la base legal del tractament?

En la mesura que sigui necessari per al compliment de les finalitats aquí expressades i com a requisit legal necessari, l’alta a la targeta Xàtiva és una acció positiva i inequívoca que consent el tractament per l'Ajuntament de Xàtiva i el comerç adherit on es faci ús de la targeta pel titular enregistrat.

Quins drets i obligacions tens davant aquest tractament de dades?

En qualsevol moment, vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament i portabilitat respecte a les seves dades personals, dirigint una comunicació a l'Ajuntament de Xàtiva mitjançant un escrit a Albereda Jaume I 35, 46800 Xàtiva, acompanyat de còpia del DNI, NIE o núm. de Passaport utilitzat en l’alta de la targeta, o mitjançant un correu electrònic a info@targetaxativa.com.

Així mateix, us recordem que conforme al Reglament EU 2016/679, vostè té dret a reclamar per qualsevol incompliment legal davant les autoritats de control de protecció de dades.

DADES ACTUALITZADES - És responsabilitat de l'usuari que vol registrar-se a la targeta Xàtiva facilitar totes les dades actualitzades que es requereixin com a obligatòries per a l'ús i gaudi dels serveis i productes oferts. Les dades i la informació proporcionades es suposaran com certes, veraces i actuals, i és responsabilitat de l'usuari modificar i/o actualitzar en tot moment aquesta informació. En cas de produir-se una modificació de les dades del titular, aquest haurà de comunicar-ho a l'Ajuntament de Xàtiva mitjançant un correu electrònic a info@targetaxativa.com, per correu convencional a l'Ajuntament de Xàtiva o a qualsevol dels establiments adherits. En tot moment, l'Ajuntament de Xàtiva i els comerciants adherits donen per verídiques i exactes les dades proporcionades pels clients; la no correcció d’aquestes els eximeix de qualsevol responsabilitat.

Si vostè ens ha facilitat dades personals d'un tercer haurà, amb caràcter previ a la seva inclusió, haver-li informat i sol·licitat el seu consentiment dels extrems aquí exposats.

OPOSICIÓ A LA PUBLICITAT - En el cas que el titular de la targeta Xàtiva desitgi oposar-se a la recepció de publicitat, ofertes, promocions i informació d’un comerç específic, podrà exercitar aquest dret d’oposició concret dirigint-se directament al comerç del que no vol rebre comunicacions, o a l'Ajuntament de Xàtiva mitjançant un escrit a Albereda Jaume I 35, 46800 Xàtiva, acompanyat de còpia del DNI, NIE o núm. de Passaport indicant el nom del comerç, o directament a través de les opcions de baixa automatitzades que apareixeran en els emails publicitaris que el titular de la targeta Xàtiva pugui rebre, així com accedint a l’àrea privada d’aquesta Web i clicant les caselles corresponent de no recepció de publicitat; tot això sense efectes retroactius sobre l'anterior tractament i cessió de dades a tercers, i sense detriment de les obligacions i conseqüències legals que d'això es derivin dels responsables dels fitxers.

Seguretat i confidencialitat

l'Ajuntament de Xàtiva tractarà les dades amb la màxima confidencialitat i guardarà secret professional respecte tots ells, obligant-se a no comunicar-les a tercers no autoritzats sense el consentiment respectiu, ni tan sols per a la seva conservació, obligació que subsistirà encara després de finalitzar les relacions comercials amb l'Usuari; tot això de conformitat amb la normativa vigent, i adoptant les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal que es tracten, i evitar la seva alteració, pèrdua o tractament no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tècnica, el cost de l'aplicació, la naturalesa de les dades emmagatzemades, àmbit, context i fins del tractament, així com els riscos de diversa probabilitat i gravetat al què estan exposats i que comporta el tractament per als drets i llibertats de les persones físiques.

SISENA: LÍMIT DE RESPONSABILITAT

l'Ajuntament de Xàtiva no serà responsable de l’ús que el titular faci de la targeta Xàtiva o en el seu cas el portador de la Targeta Regal Xàtiva, com tampoc ho serà dels possibles danys i perjudicis derivats de l’ús que en puguin fer el titular i/o el portador, excepte aquelles conseqüències que siguin producte directe d’una actuació negligent o dolosa de l’operativa de la targeta Xàtiva o de la Targeta Regal Xàtiva, com podria ser a tall d’exemple, la no computació informàtica correcta dels euros virtuals. En aquest cas, la responsabilitat de l'Ajuntament de Xàtiva es limitarà al valor econòmic dels euros virtuals que el titular tingui acumulats en el moment de la incidència, dany o perjudici.

En el cas que el titular detecti anomalies en l’acumulació dels seus euros virtuals haurà de c omunicar-ho al comerç on es va realitzar la compra que va donar lloc a aquesta anomalia, mitjançant la presentació del rebut de compra corresponent. En tots aquests casos, la responsabilitat de l'Ajuntament de Xàtiva es limita a esmenar l'error quan el titular de la targeta Xàtiva acrediti de manera fefaent que el comerç ha reconegut i esmenat l’anomalia.

l'Ajuntament de Xàtiva en cap cas serà responsable de les transaccions comercials ni de l’assignació dels euros virtuals que es produeixin entre els comerços adherits i els titulars de la targeta Xàtiva o en el seu cas, el portador de la Targeta Regal Xàtiva.

l'Ajuntament de Xàtiva es reserva el dret a retirar, cancel·lar i/o exigir les responsabilitats pertinents al client que faci un ús indegut o fraudulent de la targeta Xàtiva o que incompleixi aquestes condicions generals d’ús i funcionament.

SETENA: ALTRES DISPOSICIONS

Les presents bases podran ser consultades a targetaxativa.com. l'Ajuntament de Xàtiva podrà modificar les condicions general d’ús i funcionament de la targeta Xàtiva o de la Targeta Regal Xàtiva. Aquests canvis es notificaran a través de la pàgina web o els canals que l'Ajuntament de Xàtiva determini amb previ avís d’un (1) mes, data a partir de la qual seran efectius i no generaran cap tipus de responsabilitat per part de l'Ajuntament de Xàtiva. La continuïtat en l’ús de les targetes implicarà l’acceptació de les modificacions realitzades.

VUITENA: PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

"Targeta Xàtiva" i "Targeta Regal Xàtiva" són una marca registrada a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, per la qual cosa queda expressament prohibit qualsevol ús d'aquest o de qualsevol signe identificatiu similar que pugui portar a confusió sobre el seu origen o titularitat per tercers sense prèvia autorització per escrit a l'Ajuntament de Xàtiva.

La web targetaxativa.com és un domini registrat per l'Ajuntament de Xàtiva. Aquest domini no pot ser utilitzat, excepte autorització expressa prèvia, en connexió amb altres serveis que no siguin de l'Ajuntament de Xàtiva de manera que pugui causar confusió entre els nostres usuaris o descrèdit a l'Ajuntament de Xàtiva.

La totalitat dels serveis, descripció, característiques, text, imatges, marques, logotips, programari de funcionament "Xàtiva" i "Targeta Regal Xàtiva", la combinació de colors, així com l'estructura, presentació o format de les targetes i documentació complementària es troba protegit per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. En cap cas l’ús de les "Xàtiva" i "Targeta Regal Xàtiva" i el dret a gaudir dels serveis oferts, tant a consumidors finals com als comerciants adherits, implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre propietat Intel·lectual i Industrial.

NOVENA: JURISDICCIÓ

Per a qualsevol controvèrsia relacionada amb les presents condicions de servei, les parts accepten la submissió expressa als Jutjats de Xàtiva (Espanya) i la legislació espanyola corresponent. De conformitat a l'Article 29 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic. Per a qualsevol controvèrsia quan la part afectada és un consumidor, aquesta podrà, a lliure elecció, seleccionar el domicili habitual de la seva residència per a la interposició d'accions judicials.